Algemene voorwaarden

 1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden
  1. De bestelling en verkoop van producten via fantomas.be wordt u aangeboden door Kinezine vzw, met ondernemingsnummer BE0768.555.249 en zetel te Rue Joseph Claes 75, Brussel (hierna de verkoper). Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.
  2. Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en), aankoopt al dan niet via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.
  3. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop fantomas.be of via andere overeenkomsten al dan niet tot stand gekomen via de webshop.
  4. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
  5. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meerdere artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.
 2. Tot standkoming van de overeenkomst
  1. Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan door een bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.
  2. Het versturen van het bevestigingsschrijven door de verkoper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.
  3. De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldig te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.
 In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.
 3. Prijzen
  1. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen en verzendingskosten (binnen België) inbegrepen. De verzendingskosten buiten België worden apart aangerekend.
  2. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.
  3. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (type)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (type)fouten betreffen.
  4. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.
  5. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (type)fouten.
  6. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
  7. De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.
 4. Betaling
  1. Voor de bestelling van producten via de webshop  zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:
* Kredietkaart: Visa, Mastercard,
* KBC/CBC Payment Button,
* Belfius Direct Net
*ING Home’Pay,
* iDEAL,
* Giropay,
* Maestro
,* Cash bij ophaling,
* Overboeking. 
Bij gebruik van de vermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.
  2. De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
  3. De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.
  4. In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elk geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.
 5. Levering
  1. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).
  2. Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
  3. Werden de bestelde producten niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. 
Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.
 6. Abonnement
  1. Alle betalingen voor een nieuw afgesloten abonnement (jaarabonnement, steunabonnement en groepsabonnement) zijn doorlopend, tenzij anders vermeld.
  2. Een abonnement kan eenvoudig opgezegd worden door te mailen naar sandra@fantomas.be, minstens een maand voor de aflooptermijn van het actueel lopende abonnement. Zoniet, wordt het abonnement automatisch verlengd en in rekening gebracht.
 7. Garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 8. Toepasselijk recht
  1. De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
  2. In overeenstemming met artikel 624, 2°Ger.W. zijn de partijen het erover eens dat de overeenkomst gesloten is te Brussel en dat de koopprijs betaalbaar is te Brussel Rue Joseph Claes 75. Bijgevolg komen partijen overeen dat enkel het Vredegerecht van Brussel, de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel en de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel bevoegd is (afhankelijk van de materiële bevoegdheidsverdeling).

Contact

Fantômas is een platform voor onafhankelijke filmkritiek dat reflecteert op een verscheidenheid aan filmculturen in België en daarbuiten. Het is een plek om je te verwonderen en te verdiepen in de wereld van film, je te laten verrassen door nieuwe vormen en contexten, en je te spiegelen aan interessante meningen en stemmen.

Met vragen voor de redactie kan je terecht op redactie@fantomas.be.

Lees mee

nieuwsbrief

Draag bij

doneer

Volg mee

facebook | twitter | instagram